Upoutávací banner - Kmochuvkolin.cz

Sobotní monstrkoncert a Kolínský Big Band

  • Datum publikace: 16.6.2013
  • Počet komentářů: 1

Vystoupení Kolínského Big Bandu a sobotní monstrkoncert v rámci Kmochova Kolína 2013

 

Počet komentářů: 1

  1. Zola · 20.11.2013 Reply

    OT k nove9mu ombudsmanovi.(možne1 jsem byl dedky svfdm předchozedm pozne1mke1m taky vyzve1n PJ a JP)Vedce by asi řekli asntesii PV (jme9na jsou vyvěšena na stre1nke1ch usoud.cz)Obecně plated, že asistenti jsou v delike1tnedm postavened, ktere9mu pracovně ředke1m postavened vyžadujedced etiku komornedka. Pouto loajality je tu silne9, a nejde o nějake9 zakrfdve1ned křive1ren. Se1m jsem se k tomu něco napsal. Je to i ote1zka bledzke1 lidske9 slušnosti. Zkre1tka: postavened nepřeje nějakfdm veřejnfdm prezentacedm osobnějšedch pocitů a ne1zorů.Rozhodovaced styl nove9ho ochre1nce pozne1te na jedm zpravodajovanfdch rozhodnutedch, na nalus.usoud.cz.Lze take9 doporučit zaškrtnout pole „soudce s odlišnfdm stanoviskem“ (je jich asi 28)S vfdhradou, že i ne1zory se vyvedjejed, a disenty vznikajed ve zle1štned situaci, ktere1 nuted zvfdrazňovat kontury a je ovlivněna přeslechem předešle9 debaty. Zjistedte, že ške1la ne1zorů našeho ombudsmana je pestre1, a i proto se divedm postoji ČSSD, kterfd jejed představitele9 projevili po volbě. Měli vfdbornou předležitost vyhnout se blame1ži, ktere9 se předtedm nevyhli jejich političted konkurenti. Je nešťastne9 ten fařad politizovat. Ale to jen opravdu na okraj.Pana doktora jsem snad rok neviděl a nemluvil s nedm.Myšlened PV je seznatelne9 i z jeho knedžky (Ze1klady pre1va: o pre1vu, ste1tě a moci; tady ale musedte spedše čedst se znalosted toho, jak o te9matu pedšed jinfd a z těchto odlišnosted konstruovat postoj), či publikovanfdm komente1řům k rozhodnutedm US (některe9 byly tušedm v ASPI).Jistě lze uvedtat, kdyby PV vystoupil předmo, ale ztěžed lze očeke1vat, že by se vfdrazněji pustil do sebehodnocened.Zajedmave9 by bylo, kdyby začal pse1t pravidelne9 sloupky (jak navrhly LN), anebo kdyby pokračoval pořad ČT „..s ombudsmanem“.Ale mysledm, že novfd ochre1nce bude schopen sdělovat sve9 postoje k aktue1lnedm ote1zke1m, a že si k tomu nalezne cestu.Již dředve jsem napsal, že po PV zbyla na US nejmenšed kupička, a „dědic“ jeho sene1tu dr. Vfdbornfd to jistě uvedtal.Styl PV byl a je faspornfd, ale nened to proto, že by šlo o nahozene9 bonmoty, ale proto, že si je vědom role sdělnosti rozhodnuted. Za faspornfdmi formulacemi stojed opravdu velkfd přehled o pre1vnedch ote1zke1ch a hluboke1 znalost pre1va.Postoj projevovanfdch v rozhodnutedch bych shrnul nějak takto: důležite9 je, aby „pre1vo šlo“ a řeč pre1va mused bfdt co nejjasnějšed.

Napsat komentář: Zola Zrušit odpověď